Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

(posl. revízia z 16.februára 2021)

Toto sú všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“): Tomáš Bort – BOFA, so sídlom: Náchodská 100, 549 11 Dolní Radechová, Česká republika, IČO: 663 02 978, DIČ: CZ7706110940. Evidovaný u ObŽÚ Náchod (ďalej len predávajúci) pre predaj upomienkových predmetu pre školy skrze tlačené katalógy a na internetovej adrese: www.bofa.sk

V týchto VOP znamená výraz:

a) „kupujúci“ – spotrebiteľ alebo podnikateľ

b) „predávajúci“ – osobu, ktorá samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Za predávajúceho je považovaná každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojho povolania, poprípade osoba, ktorá koná v mene alebo na účet predávajúceho.

c) „spotrebiteľ“ – každá fyzická osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak koná.

 I. Úvodné ustanovenia

1.1. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúcich.

2.1. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa ďalej riadi zákonom č. 89/2012 Zb, občianskym zákonníkom v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) a v prípade kupujúceho tiež ustanoveniami zákona č 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

3.1. Znenie VOP môže predávajúci meniť či doplňovať, tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

4.1. Kupujúci dostane kópiu VOP v prílohe e-mailu, ktorý v objednávke uviedol. Ďalej kupujúci obdrží daňový doklad obsahujúci základné údaje zmluvy pri prevzatí tovaru.

5.1. Kupujúci podaním a potvrdením objednávky e-mailom potvrdzuje svojím súhlasom „ÁNO“, že sa zoznámil s VOP a bez výhrad s nimi súhlasí.

II. Oznamenie před uzavretím zmluvy

2.1 Predávajúci oznamuje, že:

a) predávajúcim je Tomáš Bort – BOFA, so sídlom: Náchodská 100, 549 11 Dolní Radechová, Česká republika, IČO: 663 02 978 a kontaktné údaje na predávajúceho sú info@bofa.sk , telefón 602 284 585.

b) ceny tovaru sú v internetovom obchode a tlačených katalógoch uvádzané vrátane DPH a všetkých poplatkov stanovených zákonom, náklady na dodanie tovaru sa môžu líšiť v prípade zvolením inej dopravy, prepravné spoločnosti na požiadavku kupujúceho.

c) kupujúci spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez udania dôvodu do štrnástich (14) dní iba u objednávok tovaru, na ktorom nie sú vykonávané žiadne úpravy – zvlášť výtlačky na základe objednávky kupujúceho. Na základe § 1837 Občianskeho zákonníka kupujúci spotrebiteľ nemá právo od kúpnej zmluvy odstúpiť u objednávok tovaru, ktoré bolo upravené podľa jeho želania – zvlášť výtlačky na základe objednávky kupujúceho.

d) internetový obchod a tlačený katalóg nesie informáciu u ponuky textilu o možnosti zaslanie veľkostné tabuľky a materiálové zloženie pre daný typ a farbu textilu. V tabuľkách sú uvedené rozmery pre daný textil vrátane možných rozmerových tolerancií.

V prípade zistenia kupujúceho po obdržaní objednávky, že sa jedná o napr. Nevhodnú veľkosť, farbu textilu alebo iný nevyhovujúci parameter akéhokoľvek ponúkaného tovaru, ktorý je však v súlade s uvedenou ponukou v internetovom obchode a v tlačenom katalógu a alebo prípadne vyššie uvedenú veľkostné tabuľkou a materiálovým zloženiem – nemôže byť reklamácia uplatnená. V prípadnej následnej potrebe kupujúceho o výmenu daného textile za inú veľkosť alebo záujmu o iný tovar, ktoré predávajúci ponúka – predávajúci ponúka kupujúcim nový tovar za 60% pôvodnej predajnej ceny. Nevzťahuje sa na DOOBJEDNÁVKY ďalších kusov nad rámec pôvodnej objednávky.

e) v prípade zistenia kupujúceho po obdržaní objednávky, že sa jedná o napr. nevhodnú veľkosť, farbu textilu alebo iný nevyhovujúci parameter akéhokoľvek ponúkaného tovaru, ktorý nie je v súlade s uvedenou ponukou v internetovom obchode a v tlačenom katalógu a alebo prípadne vyššie uvedenú veľkostnej tabuľkou a materiálovým zloženiem – môže byť reklamácia uplatnená.

f) v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na navrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou alebo iným najlacnejším spôsobom dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka. g) v prípade že kupujúci spotrebiteľ má sťažnosť, môže túto uplatniť u info@bofa.sk alebo sa môže obrátiť napr. na príslušný živnostenský úrad alebo obchodnej inšpekcii.

h) kúpna zmluva zaslaná prostredníctvom internetového obchodu a alebo e-mailom je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe. Objednávky zaslanej kupujúcim prostredníctvom tlačeného objednávkového formulára sú archivované len v písomnej podobe. Objednávky nie sú verejnosti prístupné.

i) Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

j) Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu kúpnej zmluvy a možnostiach zistenie a opravovanie chýb vzniknutých pri zadávaní dát do objednávky pred podaním objednávky sú opísané v ustanovení čl. 3.

III. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke. Objednávka môže byť rozhranie internetového obchodu doplnená o poznámku (ďalej len „Poznámka“) k objednávke. Uvedená poznámka môže mať vplyv na výslednú cenu tovaru.

3.2. Webové rozhranie internetového obchodu alebo tlačené katalógy obsahujú zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Predávajúci neponúka iný tovar alebo prevedenie tovaru ako tovar a v prevedení, ktoré je zobrazené alebo popísané v internetovom obchode s tým, že:

 a) dosiahnutie zhody o kúpe typu tovaru a jeho prevedenie zobrazenom v internetovom obchode, ktoré kupujúci vkladá do elektronického nákupného koša je predpokladom uzavretia kúpnej zmluvy v zmysle § 1726 Občianskeho zákonníka.

b) predávajúci vylučuje prijatie ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy s dodatkom alebo odchýlkou v zmysle § 1740 ods. 3 Občianskeho zákonníka

c) predávajúci vylučuje uzatvorenie zmluvy s akoukoľvek odchýlkou od ponuky na uzatvorenie kúpnej zmluvy podľa § 1757 Občianskeho zákonníka.

3.3. Objednávka iného tovaru alebo vyhotovenie tovaru ako tovar v prevedení, ktoré je zobrazené v internetovom obchode alebo neschopnosť predávajúceho splniť objednávku kupujúceho pre vyčerpanie zásob alebo neschopnosť plniť nezakladá akúkoľvek zodpovednosť predávajúceho voči kupujúcemu, s výnimkou prípadu, keď predávajúci už dostal platbu za tovar. V takom prípade predávajúci kupujúcemu prijatú platbu za tovar navráti.

3.4. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov, s výnimkou ceny dopravy, ktoré sú uvedené zvlášť. Rozsah ponuky tovaru a ceny tohto tovaru (s výhradou vyčerpania zásob alebo schopnosti predávajúceho plniť) v platnosti uvedenej v tlačených katalógoch alebo po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní internetového obchodu.

3.5. Internetový obchod obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. Tieto informácie platia iba v prípade, keď je tovar doručovaný na území Slovenskej republiky.

3.6. Pre objednanie tovaru kupujúci „vloží“ objednaný tovar do elektronického nákupného košíka a vyplní objednávkový formulár (možnosť vyplnenia jeho tlačenej podobe). Tlačený formulár možno zaslať prostredníctvom Slovenskej pošty alebo v prílohe mailu. Objednávku je možné vykonať aj e-mailom. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o: objednávanom tovaru, spôsobe úhrady kúpnej ceny za tovar, požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a nákladoch spojených s dodaním tovaru. Ďalej len ako „objednávka“.

3.7. Ako kupujúci objednávku záväzne potvrdí, môže skontrolovať a meniť všetky údaje, týkajúce sa objednaného tovar, dopravy i spôsobe úhrady. Objednávku nemožno odoslať pred vyplnením povinných údajov.

3.8. Objednávku kupujúci potvrdzuje tým, že klikne na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“ alebo písomne e-mailom v prípade zaslaní tlačeného objednávkového formulára. Za prípadné chyby pri prenose dát predávajúci nezodpovedá.

3.9. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Pred uzavretie objednávky bude kupujúcemu zaslaný mail s rekapituláciou parametrov objednávky a v prílohe emailu grafický návrh na schválenie. Jeho schválenie vykoná kupujúci uvedeným súhlasného ÁNO v odpovedi tohto emailu. Týmto súhlasom nesie kupujúci zodpovednosť za správnosť parametrov objednávky a zaslaného grafického návrhu predávajúcim v prílohe mailu. Uvedené údaje v grafickom návrhu sa môžu líšiť od údajov zadaných kupujúcim !

3.10. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom odoslaní riadne vyplnenej objednávky predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu alebo poštou a alebo skenovaný tlačený formulár v prílohe mailu. Internetový obchod zasiela prvé automatické potvrdenie objednávky. Po kontrole objednávky potvrdí prijatie objednávky, a tým aj uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu potvrdí na e-mail kupujúceho uvedený v užívateľskom rozhraní či objednávke (ďalej len „e-mail kupujúceho“).

3.11. Objednávka tovaru zaslaná zákazníkom prostredníctvom objednávkového konfigurátore na e-shope www.bofa.sk , e-mailovou poštou, telefonicky alebo doručením akúkoľvek zásielkovou spoločnosťou v tlačenej podobe je právne záväzná. Túto objednávku je možné však kedykoľvek do potvrdenia predávajúcim telefonicky alebo písomne (v tlačenej alebo elektronickej podobe) zmeniť a to až do chvíle, než sa zadá celá zákazka do výroby. Po tomto okamihu sa už objednávka stáva nemennú.

3.12. Predávajúci je vždy oprávnený písomne, telefonicky alebo e-mailom, najmä pri väčšom množstve tovaru, značné výšku kúpnej ceny alebo vyšších predpokladaných nákladoch na dopravu, požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie správnosti údajov v objednávke.

3.13. Predávajúci, sa zaväzuje, že svojim odberateľom bude dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcim daným normám, predpisom a nariadením platným na území Slovenskej republiky.

IV. Kúpna cena a platobné podmienky

 4.1. Cena tovaru je stanovená predávajúcim v každom individuálnom obchodnom prípade v závislosti na štandardnej katalógovej ceny udávané predávajúcim. Celková cena je uvedená v cenovej kalkulácii zaslanej zákazníkovi. Kúpnu cenu a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu:

a) v hotovosti alebo „na dobierku“ pri prevzatí tovaru v mieste určenom kupujúcim v objednávke

b) vopred bezhotovostnou platbou na účet predávajúceho (Fio banka 2600631868/2010, IBAN: CZ7620100000002600631868, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX)

4.2. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa kúpnou cenou v týchto VOP aj náklady spojené s dodaním a balením tovaru.

4.3. Kúpna cena je v prípade bezhotovostnej platby vopred na účet splatná do 5 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania čiastky kúpnej ceny na účet predávajúceho.

4.4. Ak kupujúci v lehote splatnosti kúpnu cenu neuhradí je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

4.5. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.6. Ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a kupujúcemu ju odovzdá spolu s odovzdaním tovaru.

4.7. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru jeho prevzatím.

V. Miesto plnenia

5.1. Miestom plnenia je bydlisko kupujúceho, školy či iné miesto určené kupujúcim pre odovzdávku tovaru. Adresa dodania môže byť rozdielna od adresy objednávateľa, pokiaľ je to objednávateľa výslovné želanie.

VI. Preprava tovaru a dodanie

6.1. Spôsob dodania tovaru určuje kupujúci. Záväzok predávajúceho dodať tovar kupujúcemu je splnený odovzdaním tovaru zvolenému prepravcov.

6.2. Dodacia lehota začína plynúť dňom potvrdenia objednávky predajcom a schválením všetkých návrhov na výrobu tovaru kupujúcim.

6.3. Dĺžka dodacie lehoty závisí na požiadavkách kupujúceho na špecifikáciu či úprave daného tovaru. Štandardne trvá dodacia lehota 2 – 3 týždne. Táto lehota sa však môže predĺžiť v dôsledku príliš veľkého vyťaženia výrobných kapacít predajcu. O tomto stave však bude zákazník písomne alebo telefonicky informovaný.

6.4. Do dodacie lehoty sa nezapočítava obdobie vianočných sviatkov, tzn .: 24. – 31.12.

6.5. V prípade potreby je možné si s nami dohovoriť dátum dodania podľa Vašich požiadaviek, ak to naše výrobné kapacity umožnia. Po dokončení výroby je možné doručenie zásielky v pracovné dni do 24 hodín!

6.6. Zasielame prepravnou spoločnosťou Slovenská pošta na dobierku alebo je možný osobný odber, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

6.7. Dopravné a balné je účtované vo výške 11,90 Eur.

6.8. Tovar je zasielaný v papierových kartónoch z vlnitej lepenky okrem tovaru, ktoré balenie do papierových kartónov nevyžaduje – šerpy bez spojenia – kvetov. V tomto prípade sú použité papierové obálky – tašky formáte B4. Poháre sú v týchto kartónoch ešte zabalené po 1 kuse do papiera do špeciálnych kartónových škatuliek (kartónovej balení po 6-tich kusoch), ktoré pohárik chráni pred nárazom pri preprave a tým minimalizujú riziko rozbitia.

6.9. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný tovar prevziať pri dodaní. Neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie tovaru na základe skutočných nákladov. Neprevezme ak kupujúci tovar ani do piatich (5) dní odo dňa prvého márneho pokusu o doručenie, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.10. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia predávajúcemu.

6.11. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto okamžite prepravcovi oznámiť, spísať s prepravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúce tovar nebol porušený.

6.12. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky príslušného prepravcu, ak sú zvoleným prepravcom vydané.

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1. Kupujúci spotrebiteľ, je oprávnený od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom webového rozhrania na internetovom obchode predávajúceho odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní, ktorá plynie odo dňa::

a) prevzatie tovaru

b) prevzatia poslednej dodávky tovaru ak je predmetom kúpnej zmluvy, viac druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí

c) prevzatie prvej dodávky tovaru ak je predmetom kúpnej zmluvy opakovaná dodávka tovaru.

7.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa čl. 7.1. musí byť vykonané písomne a musí byť doručené na adresu sídla predávajúceho. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zasiela kupujúci na adresu sídla predávajúceho podľa čl. 2.1. písm. a) týchto VOP.

7.3. Kupujúci spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa čl. 7.1. VOP:

 a) na dodávku tovaru, ktoré bolo upravené podľa jeho želania alebo pre jeho osobu na základe § 1837 Občianskeho zákonníka.

b) na dodávku tovaru, ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom.

c) na dodávku tovaru v uzavretom obale, ktoré kupujúci spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

7.4. Ak odstúpi kupujúci spotrebiteľ od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy podľa čl. 7.2. VOP, tovar, ktorý od predávajúceho obdržal.

7.5. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený, neopotřebené a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, čiastočne spotrebovaný či nesie stopy po jeho používaní kupujúcim spotrebiteľom, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu spotrebiteľovi nárok na náhradu škody tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

7.6. V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúcim spotrebiteľom nesie kupujúci spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou alebo iným najlacnejším spôsobom dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

7.7. Ak kupujúci spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu spotrebiteľovi len náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

7.8. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku. 7.1. VOP sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní od doručenia prejavu vôle obsahujúceho odstúpenie od kúpnej zmluvy.

7.9. V lehote štrnástich (14) dní od vrátenia tovaru kupujúcim spotrebiteľom je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, čiastočne spotrebovaný či či je hygienických dôvodov nie je možné vrátiť.

7.10. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku. 7.1. VOP vráti predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie (podľa čl. 7.6. VOP), ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom akým je prijal; predávajúci však nie je povinný vrátiť kúpnu cenu spotrebiteľovi skôr, než mu kupujúci spotrebiteľ

 a) tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal

b) než bude mať predávajúci objektívnu možnosť vykonať kontrolu podľa čl. 7.9. VOP

c) Predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi prijaté peněžena prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci spotrebiteľ súhlasil.

 7.11. Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť podľa čl. 7.1 .; na odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

VIII. Zodpovednosť za vady a záruka

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi ustanovením § 2158 a nasl. Občianskeho zákonníka.

8.2. Záruku na predávaný tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Záručná doba na všetky produkty je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa vystavenia faktúry na daný tovar kupujúcem

8.3. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby výrobkov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom, mechanickým poškodením alebo opotrebením, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti.

8.4. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť závadu tovaru, ktorý je predmetom oprávnenej a správne uplatnenej reklamácie jeho opravou, výmenou za rovnaký výrobok alebo výmenou za výrobok podobný, disponujúci však rovnakými parametrami ako pôvodný výrobok. O spôsobe reklamácie rozhoduje výhradne predávajúci..

8.5. V prípade oprávnenej reklamácie si zaistí predávajúci prepravnou spoločnosťou zvoz zásielky na adresu prevádzky a aj dopravu späť opraveného alebo bezchybného tovaru k zákazníkovi na svoje náklady. Zo strany zákazníka treba predávajúcemu oznámiť požadovaný dátum nakládky reklamovaného tovaru a odovzdať ho prepravcovi v pôvodnom obale.

8.6. Kupujúci nemá právo zo záruky, spôsobila Ak vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho vonkajšiu udalosť.

IX. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

9.1. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

9.2. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

9.3. v prípade, že medzi kupujúcim a spotrebiteľom vznikne spotrebitelsky spor z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytování služieb, ktorú nemožno vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ predložiť návrh na mimosúdné urovnanie takéhoto sporu určenému mimosúdnému orgánu na riešenie sporov, ktorý je: Česká obchodná inšpekcia – Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00  Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Spotrebitel môže využiť aj online platformu na riešenie sporov, ktorú zriadila Európská komisia na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

X. Reklamácia poškodenej zásielky

10.1. Pri prevzatí zásielky zákazník skontroluje, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Pokiaľ zákazník zistí zjavné vady (napr. Poškodený obal), môže zásielku odmietnuť. V prípade prevzatia takejto zásielky je posádka vozidla prepravné služby povinná uviesť do prepravného listu, že zásielka bola prevzatá s poškodeným obalom. Pokiaľ zákazník zistí skrytú vadu tovaru, je povinný oznámiť túto skutočnosť bez odkladu predávajúcemu, a to najneskôr do dvoch kalendárnych dní odo dňa, kedy bola zásielka doručená.

10.2. V prípade, že zákazník po otvorení zaslaného balíka, ktorý obsahoval poháre alebo pollitre, zistí, že niektorá z pohárov alebo pollitra je rozbitá, ihneď kontaktuje predávajúceho s požiadavkou na novú výrobu poškodených kusov. Toto poškodený tovar prepravou – predajca v dohovorenom termíne vyrobí a zaistí dopravu prepravnou spoločnosťou späť k zákazníkovi na vopred dohodnutú adresu. Náklady na prepravné a balné hradí v tomto prípade predajcu. 10.3. Všetky zásielky obsahujúce krehký tovar sú označované značkou „Krehké“ a starostlivo zabalené podľa čl. 6.8, aby sa minimalizovala možnosť ich rozbitiu.

XI. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

11.1. Ochrana osobných udajov kupujúceho, ktory je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných udajov, v znení neskorších predpisovej.

11.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, vedenie používateľského účtu, za účelom reklamné a marketingové činností a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

11.3. Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: Typ zákazníka (nevzťahuje sa na jednorazový nákup), meno a priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mail a telefónne číslo (ďalej len ako „osobné údaje“).

11.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

11.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. S výnimkou situácií súvisiacich s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru nebudú osobné údaje (oznámenie mena a adresy dodania) predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

11.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

11.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a správne, a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

11.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 11.4) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

a) požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie

b) požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav blokovaním, prevedením opravy, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ chybný stav bezodkladne odstráni. Kupujúci je ďalej oprávnený obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

11.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 11.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho a so zasielaním obchodných oznámení predávajúceho na e-mail kupujúcich.

XII. Doručovanie

12.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiace s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená e-mailom, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na e-mail alebo doručovaciu adresu uvedenú v jeho užívateľskom účte.

12.2. Správa je doručená:

 a) v prípade doručovania e-mailom okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných e-mailom môže byť zabezpečená certifikátom.

b) v prípade osobného doručovania alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom alebo odmietnutím prevzatia zásielky.

c) v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uložení zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

XIII. Čistenie a údržba tovaru

13.1. Zásielky obsahujúce – textil, šatky, kravaty, čiapky, batohy, brašne, púzdra, dáždniky a tenisky obsahujú karty s návodmi na údržbu daného tovaru. Dbajte prosím pri ich údržbe údajov uvedených na týchto kartách a prípadne na etiketách textilu.

XIV. Záverečné ustanovenia

14.1. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky vzniknuté na základe alebo v súvislosti s kúpnou zmluvou alebo kúpnu zmluvu na akúkoľvek osobu.

14.2. Nevykonanie práv a oprávnení predávajúceho v nadväznosti na porušenie týchto VOP predávajúcim neznamená vzdanie sa takýchto práv a oprávnení predávajúceho v prípade iných porušení týchto podmienok kupujúcim.

14.3. Právny vzťah založený alebo súvisiace s kúpnou zmluvou alebo použitím webovej stránky sa riadi slovenským právom.

14.4. Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie VOP neplatné neúčinné alebo zdanlivé, namiesto neplatných, neúčinných alebo nicotných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa takémuto ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo ničotnosť jedného ustanovenia sa nedotýka platnosti a účinnosti ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či VOP si vyžadujú písomnú formu.

14.5. Ak kupujúci nesúhlasí spotrebiteľ uvedenými VOP, nech prosím neuskutočňuje objednávku u predajcu. Pri vybavovaní objednávok nebude postupované iným spôsobom než podľa vyššie uvedených VOP s výnimkou iné predchádzajúce písomné súhlasné komunikácie kupujúceho a predávajúceho!

Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Pred uzavretie objednávky bude kupujúcemu zaslaný mail s rekapituláciou parametrov objednávky a v prílohe emailu grafický návrh na schválenie. Jeho schválenie vykoná kupujúci uvedeným súhlasného ÁNO v odpovedi tohto emailu. Týmto súhlasom nesie kupujúci zodpovednosť za správnosť parametrov objednávky a zaslaného grafického návrhu predávajúcim v prílohe mailu. Uvedené údaje v grafickom návrhu sa môžu líšiť od údajov zadaných kupujúcim!